Predstavenie doby


          realizmus na Slovensku sa oneskoruje kvôli silnej maďarizácií po R-U vyrovnaní


          Uhorsko ekonomicky zaostalé


          nízky stav vzdelanosti na Slovensku – nedostatok výraznejších talentov


          ťažké sociálne postavenie spisovateľov – malé honorára…


          centrom kultúrneho života sa stáva Martin, kde žijú aj predstavitelia starších prúdov (Mudroň, Kubáni)


          Slovenské pohľady opäť vychádzajú (Vajanský), taktiež aj Národné noviny s prílohou Černokňažník, vzniká Muzeálna spoločnosť, ženský spolok Živena, peňažný ústav Tatra


          Almanach napred – (Hviezdoslav, Manšel) – potreba zmeny obsahu textov, oslobodiť sa od národnostných tém; nastoliť iné smerovanie ako štúrovci


          kapitalizmus prechádza do štádia imperializmu, protirečenia vyvrcholili v 1.sv.vojne, ktorá mala kruté dôsledky – zničené ľudské životy, materiálne a kultúrne hodnoty


          80te roky predstavujú rozvinutie tvorivého programu autorov prevej vývinovej fázy realizmu (1880-1900), ktorú charakterizuje spor dvoch koncepcií (predstavitelia : Vajanský, Hviezdoslav, Kukučín, Šoltésová) Otázka zemianstva, peňazí, národnostných problémov a budúcnosti národa. Predstavitelia druhej fázy(1900-1918) kladú dôraz na sociálne problémy, obraz spoločnosti je kritickejší, názory na život demokratickejšie, bádať úsilie zachytiť meniaci sa život (Tajovský, Timrava, Jégé, Jesenský)


          kritický realisti si všímajú problémy slov. dediny ako ožobračovanie roľníctva, úpadok malých gazdovstiev, vzrast bezzemkov a vysťahovalectvo

1.
        Základné pojmy


          realizmus – snaha objektívne zobraziť skutočnosť a reálny život, ľudské vzťahy a charaktery. Človek je zobrazovaný v prostredí, v ktorom žije, nielen v zhode, ale aj v ustavičných konfliktoch. Pozornosť sa upriamuje na konkrétny všedný život, kde typickou postavou je obyčajný človek (Zuza, Mara, Ondro)


          monografická poviedka – poviedka, kde je iba jedna hlavná postava


          jednoaktovka – rozsahovo – krátka hra